Oficjalna strona wsi Czatkowice

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czatkowice "Czatki"

Pod koniec 2015 roku pojawiła się idea utworzenia stowarzyszenia mogącego rozwijać naszą miejscowość w różnych dziedzinach, osobą która wystąpiła z inicjatywą był radny Piotr Sadowski, po uzgodnieniu podstawowych spraw jak Statut stowarzyszenie, Zarząd i innych spraw organizacyjnych, złożono dokumenty potrzebne do rejestracji stowarzyszenia w Krajowych Rejestrze Sądowym (KRS) i tak z dniem 14 stycznia 2016 roku stowarzyszenie zostało wpisane do KRS.

Skład Zarządu stowarzyszenia jest następujący:

Prezes - Pan Piotr SADOWSKI

Wiceprezes - Pani Sylwia MARCISZEWSKA

Pozostali członkowie zarządu to:

Pan Paweł KĄTNIK
Pan Ryszard SŁAWENTA
Pani Katarzyna MAKOWSKA

Do stowarzyszenia zapisało się również kilkunastu mieszkańców Czatkowic, którzy zostali członkami stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wspierania obszarów wiejskich w szczególności wsi Czatkowice poprzez:
 
1. podejmowania inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności lokalnej społeczności.
2. integrację mieszkańców oraz budowę wspólnej tożsamości.
3. wspieranie przedsiębiorczości służące zwiększeniu różnorodności gospodarczej, w tym usług i produktów lokalnych.
4. podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję, zachowanie i lepsze wykorzystanie walorów turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego terenu działania stowarzyszenia.
5. ochronę wartości historycznych, kulturowych i krajobrazowych na obszarze działania stowarzyszenia.
6. działanie na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży.
7. wspieranie projektów z zakresu oświaty i działalności prozdrowotnej.
8. poszukiwanie partnerów i środków finansowych na przedsięwzięcia służące rozwojowi wsi i jej mieszkańców.
9. udzielanie wsparcia mieszkańcom sołectwa z zakresu pomocy społecznej.
10. wspieranie wszelkich działań edukacyjnych służących polepszeniu życia mieszkańców wsi.
11. działanie na rzecz poprawienia czystości , estetyki i bezpieczeństwa wsi.
12. organizację wycieczek i wypoczynku dzieci i młodzieży.
13. finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym.
14. działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
15. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych.
16. działania na rzecz rekreacji i sportu.
17. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców.
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
 
1. organizację imprez tematycznych, konkursów, festynów, spotkań i innych form życia kulturowego.
2. organizowanie zawodów sportowych, rajdów, wycieczek, biwaków, małych form wypoczynku.
3. organizowanie warsztatów, kursów, szkoleń wspierających przedsięwzięcia edukacyjne, artystyczne, prozdrowotne, gospodarcze, ekologiczne.
4. udział w imprezach o charakterze lokalnym i regionalnym
5. współpracę ze wszystkimi instytucjami i organizacjami realizującymi zadania publiczne służące rozwojowi wsi i jej mieszkańców.
6. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej.
7. organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych.
8. zajmowanie stanowisk w sprawach rozwoju obszarów wiejskich.
9. przygotowywanie projektów i pozyskiwanie środków z programów pomocowych.
10. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów stowarzyszenia.
 
Już w 2016 roku stowarzyszenie zabrało się do pracy i złożyło wnioski o dofinansowanie inicjatyw.
 
Poniżej prezentujemy Państwu jakie wnioski złożono i jakie zostały uwzględnione:
 
ROK 2016
 
Rodzaj inicjatywy Opis zadania Status projektu Termin przeprowadzenia inicjatywy
W zakresie: "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży" Ferie w Bobolandii Dofinansowany Zarządzeniem Nr 585/2016 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 29 grudnia 2016 r. Luty 2017
W zakresie: "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych poprzez popularyzację muzyki gitarowej" - zadanie - "Cudze chwalicie, swego nie znacie, a z nami poznacie" Zwiedzenie miejsc nawiązujących do naszej tradycji i kultury. Miejscami które odwiedzimy będą: Wzgórze Joanny, Park w Postolinie, Zespół Parkowy w Sułowie, Kościół Parafialny, Centrum Edukacji Turystycznej w Rudzie Sułowskiej. Zorganizujemy również wieczór legend, baśni i piosenek regionalnych na który zaprosimy regionalnych artystów. Dofinansowany Zarządzeniem Nr 433/2016 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 4 maja 2016 r. 24 Września 2016 r.
W zakresie: "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - zadanie - "Dzika przyroda i my" Wycieczka rowerowa w szczególności dla mieszkańców Czatkowic po Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy zakończona ogniskiem. Podczas wycieczki prelekcje na temat dzikiej przyrody wygłosi zaproszony przyrodnik i ornitolog. Dofinansowany Zarządzeniem Nr 433/2016 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 4 maja 2016 r. Wrzesień 2016 r.
W zakresie: "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku" - zadanie - "Aktywne Lato 2016" Wyjazd do Parku Rozrywki w Góreczniku koło Antonina. Dofinansowany Zarządzeniem Nr 466/2016 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 21 czerwca 2016 r. 3 sierpnia 2016 r.
W zakresie: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" - zadanie - "Poznajemy siebie i swoje pasje" Wycieczka autokarowa Czatkowice -Gołuchów - Licheń - Czatkowice Dofinansowany Zarządzeniem Nr 420/2016 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 1 kwietnia 2016 r. 28 maja 2016 r.
W zakresie: "Wspieranie turystyki i krajoznawstwa" - zadanie - "Odpoczywaj bezpiecznie" Zagospodarowanie terenu w Czatkowicach przy rzece Struga na miejsce odpoczynku dla turystów. Projekt nie przeszedł nie dotyczy